SPRÁVA  BYTOV
Spôsob správy

V každom spravovanom dome sú z poverenia vlastníkov bytov určení zástupcovia vlastníkov, ktorí zastupujú ostatných vlastníkov, dávajú podnety na riadenie a kontrolu činnosti správcu, odsúhlasujú menšie opravy a preplatenie faktúr.

Výkon správy
Výkonom správy zabezpečujeme pre vlastníkov bytov:

- dodávku vody z verejných vodovodov a odvádzanie odpadových vôd
- výmenu a ciachovanie vodomerov a meracej techniky
- osvetlenie spoločných častí domu
- prevádzku a údržbu výťahov
- deratizáciu, dezinfekciu a dezinsekciu
- poistenie domu, na základe požiadavky vlastníkov
- iné služby, ktoré si vlastníci bytov  objednajú.

Ekonomická oblasť:

-  zriadenie samostatných účtov v banke pre každý dom a to pre fond opráv a služby
-  evidencia úhrad príspevkov do fondu prevádzky údržby a opráv, zálohových platieb za služby spojené s užívaním bytov a poplatku za výkon správy
-  stanovenie výšky zálohových platieb
-  evidenciu neplatičov  a vymáhanie

Technická oblasť:

-  vykonávanie  pravidelných technických prehliadok a kontrola stavu spravovaných objektov
-  vypracovanie návrhu plánu potrebných opráv a údržby pre každý rok
-  zabezpečenie atestov, revízií, odborných prehliadok vyhradených technických  zariadení

Výroba a dodávka tepla a TÚV

Výroba a rozvod tepla

Spoločnosť ILFES s.r.o. je držiteľom Povolenia na výrobu tepla, rozvod tepla.

Výrobu tepla zabezpečujeme tepelnými zdrojmi:

CTZ – SNP - Kukučínova ulica

Kotolňa - Štúrova

Prevádzka ďalších menších kotolní na základe zmlúv z vlastníkmi zariadení.

 
STRÁNKOVÉ DNI A HODINY
Pondelok: 7.30 -11.30 12.30-14.30
Streda: 7.30 -11.30 12.30-16.30
Piatok: 7.30 -11.30